Obuka za korišćenje Office 365 alata za organizaciju rada u školi

Obuka za korišćenje Office 365 alata za organizaciju rada u školi

Da bi škole što spremnije dočekale učenike u virtuelnim učionocama i unapredile svoj rad na daljinu, Majkrosoft podržava realizaciju obuka za korišćenje alata u okviru Office 365 sistema.

Obuke će realizovati zaposleni iz Tehničke škole u Užicu koji već sedam godina koriste Office 365 i na osnovu njihovog iskustva je nastao detaljan vodič Kako u potpunosti organizovati rad škole uz pomoć Majkrosoft Office 365 alata.

Prijava za obuku

Planirano je da se obuke realizuju u drugoj polovini avgusta 2020. godine i moći će da učestvuju direktor i nekoliko saradnika iz škole koji bi prenosili znanje ostalim kolegama i na taj način se pripremili za dolazak učenika u virtuelne učionice i organizovali rad škole u uslovima rada na daljinu.

Obuke će trajati 5 nedelja i planirano je 40 sati za realizaciju tema. Rezultat ovih obuka treba da bude uspostavljena platforma za rad na daljinu u okviru Office 365 sistema u svakoj školi koja je uključena u obuku. Stoga je potrebno da se u svakoj školi planira da će deo radnog vremena polaznika obuke, ali i svih zaposlenih, biti posvećen pripremi uslova za rad na daljinu. Škola u oblaku koju zaposleni budu kreirali će svim učesnicima obrazovno-vaspitnog procesa omogućiti rad u okruženju koje je podsticajno, bogato alatima i mogućnostima za kreativnu realizaciju nastave i učenja i omogućava efikasno obavljanje ostalih školskih aktivnosti.

UČESNICI OBUKE: Obuka je usmerena na podršku školama da u okviru sistema Office 365 organizuju rad škole na daljinu. U okviru obuka postoje dve celine koje su međusobno povezane:

1) Organizacija onlajn nastave i rada na daljinu;
2) Organizacija segmenata sistema Office 365 u funkciji podrške školskim procesima.

Učesnici obuke treba da predstavljaju tim koji će biti nosilac aktivnosti za pripremu škole za rad na daljinu uz pomoć Office 365 alata, kreiranjem segmenata sistema i pružanjem podrške svojim kolegama da se uključe u rad na platformi.

Predlažemo direktorima da broj članova tima odrede tako da na deset članova nastavničkog veća, jedna osoba pohađa obuku. U okviru tima, članovi (polaznici obuke) treba da podele zaduženja na osnovu tematskih celina i dogovaraju se o koordinaciji rada u okviru svoje škole tokom uključivanja svih članova nastavničkog veća i sekretara škole u Office 365 sistem.